Konkurs Południowy Tyrol
2016-05-13

 

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje w Południowym Tyrolu”

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wakacje w Południowym Tyrolu”, (dalej: „Konkurs”) jest IVV Media spółka z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 107, 02-011 Warszawa, NIP: 107-00-119-14; Regon: 141465511, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000309593, posiadająca kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (dalej: „Organizator”).
Fundatorem nagrody w Konkursie jest Vinum Hotels Südtirol, Pfarrplatz 11
39100 Bozen
 Südtirol - Włochy (dalej: „Fundator”).
1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.magazynwino.pl

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 13 maja 2016 r. od godziny 00:00 do dnia 10 czerwca 2016 r. do godziny 23.59.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to skutkowało naruszeniem praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne, które spełnią łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnicy”):
3.1.1. są pełnoletnie i mają nieograniczoną zdolność do czynności prawnych;
3.1.2. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3.1.3. są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
3.1.4. wyrażą zgodę na: (i) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, (ii) przesyłanie im przez Fundatora informacji handlowych i marketingowych droga elektroniczną, (iii) na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych przez Fundatora;
3.1.5. Zamieszczą zgody, o których mowa w ust. 3.1.4. powyżej, w treści swojej pracy konkursowej lub w swoim zgłoszeniu. Treść zgód, o których mowa
w zdaniu poprzednim, określa ust. 4 Regulaminu;
3.1.6. nie są zatrudnione przez Organizatora, ani nie są rodziną osób zatrudnionych przez Organizatora. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi (o objętości nie większej niż jedna strona A4 przy czym powinna być zastosowana czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1 pkt) na następujące pytanie konkursowe: „Twoje wymarzone wakacje w Południowym Tyrolu. Opowiesz nam?” (dalej: „Praca konkursowa”).
4.2. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać Pracę konkursową za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@magazynwino.pl. Prace konkursowe należy przesyłać w postaci nieedytowalnego pliku w jednym
z następujących formatów: PDF, JPG.
4.3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.2. powyżej lub w treści Pracy konkursowej należy zawrzeć oświadczenia następującej treści:
4.3.1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IVV Media spółka z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 107, 02-011 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.), w celu realizacji Konkursu „Wakacje w Południowym Tyrolu, wydania Nagrody, dokonania rozliczeń podatkowych oraz obsługi reklamacji”;
4.3.2. „Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych
i materiałów marketingowych przez Vinum Hotels Südtirol, Pfarrplatz 11
39100 Bozen
 Südtirol – Włochy.
4.3.3. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vinum Hotels Südtirol, Pfarrplatz 11
39100 Bozen
 Südtirol – Włochy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.), w celu przesyłania ww. informacji handlowych
i materiałów marketingowych.”
Zgłoszenia nie zawierające ww. oświadczeń nie będą rozpatrywane.
4.4. W ramach Konkursu Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie (jedną Pracę konkursową).
4.5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu każda Praca konkursowa powinna ponadto spełniać następujące warunki:
4.5.1. powinna być oryginalnym dziełem Uczestnika, nie naruszającym praw własności intelektualnej osób trzecich, a w tym autorskich praw osobistych i majątkowych;
4.5.2. nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a w tym prawa do czci i dobrego imienia;
4.5.3. nie może zawierać treści napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami;

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
5.1. Konkurs zostaje rozstrzygnięty przez jury konkursowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora (dalej: „Jury”).
5.2. Spośród przesłanych przez Uczestników Prac konkursowych Jury wybierze zwycięską Pracę konkursową, a Uczestnikowi który ją nadesłał zostanie przyznana nagroda, o której mowa w Regulaminie (dalej: „Laureat”). Jury dokonując wyboru Laureata Konkursu będzie kierować się jakością merytoryczną, kreatywnością
i atrakcyjnością ujęcia tematu Pracy konkursowej.
5.3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 czerwca 2016 r., a Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w Konkursie za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Laureata, z którego wysłana została Praca konkursowa Laureata.


6. NAGRODA I JEJ WYDANIE
6.1. Nagrodą w Konkursie jest imienny Voucher na pobyt dla dwóch osób przez sześć nocy, wraz z wyżywieniem w postaci śniadań i obiadokolacji, w jednym z hoteli o standardzie czterogwiazdkowym, wchodzącym w skład sieci hoteli „Vinium Hotel Südtirol”, o wartości 1500 euro (dalej: „Voucher” lub „Nagroda”). W Voucherze wskazany jest hotel oraz terminy w których Voucher może być zrealizowany (Voucher nie może być zrealizowany w tzw. „sezonie wysokim”).
6.2. Nagroda nie obejmuje swoim zakresem kosztów podróży (dojazdu do hotelu i powrotu z hotelu do miejsca zamieszkania), przejazdów na miejscu realizacji Vouchera oraz kosztów innych dodatkowych usług w miejscu realizacji Vouchera, takich jak koszt napojów, zabiegów spa, korzystania z minibaru, dodatkowych posiłków.
6.3. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6.4. Uczestnik nie ma prawa do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
6.5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Laureata, z którego została wysłana Praca konkursowa. Voucher zostanie przesłany w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z ust. 5.3. powyżej.
6.6. Organizator przyzna Laureatowi - wraz z Nagrodą - dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres Organizatora IVV Media spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Wakacje w Południowym Tyrolu ”.
7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na potrzeby:
8.1.1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w tym na potrzeby rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
8.1.2. przesyłania Uczestnikom przez Fundatora materiałów marketingowych
i informacji handlowych droga elektroniczną.
8.2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 3.1.4. jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8.3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.)

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Uczestnicy nie mogą przenosić praw ani obowiązków związanych z udziałem w Konkursie na osoby trzecie.
9.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
9.3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte Uczestników.
9.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.